21:42 ICT Thứ sáu, 23/08/2019
Trang kho học liệu điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 581

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4780

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3036889

Đăng nhập thành viên

Nộp bài dự thi

Gửi file

Trang nhất » Kho dữ liệu » Kỹ năng CNTT

VBA Code đổi số sang chữ
Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
On Error GoTo Loi
Dim str
Dim desStr As String
Dim I
If Mid(UniCharCode, 1, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
End If
If Right(UniCharCode, 1) = ";" Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) - 1)
End If
str = UniCharCode
str = Split(str, ";")
For I = LBound(str) To UBound(str)
desStr = desStr & ChrW$("&H" & str(I))
Next
UnicodeChar = desStr
Loi:
Exit Function
End Function
 
Function vnd(ByVal NumCurrency As Currency) As String
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
DonViTien = ";111;1ED3;6E;67" ' d?ng
DonViLe = ";78;75" ' xu
If NumCurrency = 0 Then
vnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20" & DonViTien)
Exit Function
End If
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCY
vnd = UnicodeChar(";4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73" & _
";1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37" & _
";2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37")
Exit Function
End If
CharVND(1) = ";6D;1ED9;74" ' m?t
CharVND(2) = ";68;61;69" ' hai
CharVND(3) = ";62;61" ' ba
CharVND(4) = ";62;1ED1;6E" ' b?n
CharVND(5) = ";6E;103;6D" ' nam
CharVND(6) = ";73;E1;75" ' sáu
CharVND(7) = ";62;1EA3;79" ' b?y
CharVND(8) = ";74;E1;6D" ' tám
CharVND(9) = ";63;68;ED;6E" ' chín
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) ' 2 kí s?
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = ";6B;68;F4;6E;67;20" + DonViTien + ";20"
I = 5
Else
BangChu = ""
I = 0
End If
'-----------------------------------------------------
' B?t d?u d?i
'-----------------------------------------------------
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = ";6E;67;E0;6E;20;74;1EF7" ' ngàn t?
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = ";74;1EF7" ' t?
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = ";74;72;69;1EC7;75" ' tri?u
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = ";6E;67;E0;6E" ' ngàn
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien ' d?ng
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe ' xu
End Select
If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
If Right(BangChu, 3) = ";20" Then
BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) - 3)
End If
BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + ";20;74;72;103;6D;20", "")
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + ";6C;1EBB;20"
Else
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + ";20;6D;1B0;1A1;69;20", ";6D;1B0;1EDD;69;20")
End If
End If
If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + ";6C;103;6D;20" + Ten + ";20"
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + ";6D;1ED1;74;20" + Ten + ";20"
Else
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + ";20" + Ten, Ten) + ";20"
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + "", "")
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = ";20", "", ";20") + ";63;68;1EB5;6E"
End If
BangChu = UnicodeChar(BangChu)
'Ð?i sang ti?ng Vi?t Unicode
' Ð?i ch? cái d?u tiên thành ch? hoa
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
vnd = BangChu
End Function
 
 
'---------------------------------------------------------------------
Function vndABC(ByVal NumCurrency As Currency) As String
If NumCurrency = 0 Then
vndABC = "Kh«ng ®ång"
Exit Function
End If
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' Sè lín nhÊt cña lo¹i CURRENCY
vndABC = "Kh«ng ®æi ®­îc sè lín h¬n 922,337,203,685,477"
Exit Function
End If
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
 
DonViTien = "®ång" ' B¹n cã thÓ thay ®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c ë ®©y
DonViLe = "xu"
 
CharVND(1) = "mét"
CharVND(2) = "hai"
CharVND(3) = "ba"
CharVND(4) = "bèn"
CharVND(5) = "n¨m"
CharVND(6) = "s¸u"
CharVND(7) = "b¶y"
CharVND(8) = "t¸m"
CharVND(9) = "chÝn"
 
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) '2 kÝ sè lÎ
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
 
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = "kh«ng " + DonViTien + " "
I = 5
Else
BangChu = ""
I = 0
End If
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = "ngµn tû"
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = "tû"
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = "triÖu"
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngµn"
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe
End Select
If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
BangChu = Trim(BangChu) + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ", ") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + " tr¨m ", "")
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + "lÎ "
Else
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + " m­¬i ", "m­êi ")
End If
End If
 
If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + "l¨m " + Ten + " "
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + "mèt " + Ten + " "
Else
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + " " + Ten + " ", Ten + " ")
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + " ", "")
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + "ch½n"
End If
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
vndABC = BangChu
End Function
 
Thông tin chi tiết
Tên file:
VBA Code đổi số sang chữ
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Kho dữ liệu » Kỹ năng CNTT
Gửi lên:
04/02/2015 15:24
Cập nhật:
04/02/2015 15:24
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
11.12 KB
Đã xem:
1150
Đã tải về:
13
Đã thảo luận:
0
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File