21:44 ICT Thứ sáu, 23/08/2019
Trang kho học liệu điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 601

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4800

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3036909

Đăng nhập thành viên

Nộp bài dự thi

Gửi file

Trang nhất » Kho dữ liệu » Kỹ năng CNTT

VBA Code đổi số sang chữ 2
Function bc(ByVal NumCurrency As Currency) As String
If NumCurrency = 0 Then
bc = "Kh«ng ®ång"
Exit Function
End If
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCY
bc = "Kh«ng ®æi ®­îc sè l¬n h¬n hon 922,337,203,685,477"
Exit Function
End If
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
DonViTien = "®ång"
DonViLe = "xu"
CharVND(1) = "mét"
CharVND(2) = "hai"
CharVND(3) = "ba"
CharVND(4) = "bèn"
CharVND(5) = "n¨m"
CharVND(6) = "s¸u"
CharVND(7) = "b¶y"
CharVND(8) = "t¸m"
CharVND(9) = "chÝn"
 
SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) '2 kÝ sè lÎ
PhanChan = Trim$(Str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan
 
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = "kh«ng " + DonViTien + " "
I = 5
Else
BangChu = ""
I = 0
End If
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = "ngµn tû"
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = "tû"
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = "triÖu"
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngµn"
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe
End Select
If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
BangChu = Trim(BangChu) + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ", ") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + " tr¨m ", "")
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + "lÎ "
Else
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + " m­¬i ", "m­êi ")
End If
End If
 
If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + "l¨m " + Ten + " "
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + "mèt " + Ten + " "
Else
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + " " + Ten + " ", Ten + " ")
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + " ", "")
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + "ch½n"
End If
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
bc = BangChu
End Function
 
Thông tin chi tiết
Tên file:
VBA Code đổi số sang chữ 2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Kho dữ liệu » Kỹ năng CNTT
Gửi lên:
04/02/2015 15:27
Cập nhật:
04/02/2015 15:27
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
13.61 KB
Đã xem:
1172
Đã tải về:
12
Đã thảo luận:
0
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File